Geometar Pećinci

Geodetski biro Tesic SiS Pećinci

Geometar Pećinci Pravilnik KP, OK i GR u KN
Geometar Pećinci PRILOG 1-Prijava radova po glavnom projektu
Geometar Pećinci PRILOG 2-Belege
Geometar Pećinci PRILOG 3-Zapisnik o obelezavanju
Geometar Pećinci PRILOG 4-Skica posebnog dela objekta
Geometar Pećinci PRILOG 5-Podaci o objektima
Geometar Pećinci PRILOG 6-Podaci o objektima za masovnu procenu
Geometar Pećinci PRILOG 7 -skica premera
Geometar Pećinci PRILOG 8 -Pregledna karta polozaja skica
Geometar Pećinci PRILOG 9-Fotoskica
Geometar Pećinci PRILOG 10-Pregledna karta fotoskica
Geometar Pećinci PRILOG 11-Izvestaj o kontroli postignute tacnosti
Geometar Pećinci PRILOG 12-Izjava geodetske organizacije
Geometar Pećinci PRILOG 13-Zahtev za izdavanje podataka
Geometar Pećinci PRILOG 13-Zahtev za izdavanje podataka-za MR
Geometar Pećinci PRILOG 14-Kategorija premera
Geometar Pećinci PRILOG 15-Naslovna strana Elaborata
Geometar Pećinci PRILOG 16-Izjava odgovornog lica
Geometar Pećinci PRILOG 17-Zapisnik o izvrsenom uvidjaju
Geometar Pećinci PRILOG 18-Skica odrzavanja
Geometar Pećinci PRILOG 19-Zapisnik o izvrsenom uvidjaju-uklanjanje objekta
Geometar Pećinci PRILOG 20-Zahtev za unapredjenje kvaliteta
Geometar Pećinci Zapisnik
Geometar Pećinci Izjava
Geometar Pećinci Obrazac 1-Zahtev za provodjene promene
Geometar Pećinci Obrazac 2-Zahtev za provodjene promene-teren
Geometar Pećinci Obrazac 3-Zahtev izdavanje posedovnog lista - lista nepokretnosti
Geometar Pećinci Obrazac 4-Zahtev izdavanje kopija plana
Geometar Pećinci Obrazac 5-Zahtev za izdavanje uverenja o nazivu ulice i kucnom broju
Geometar Pećinci Obrazac 6-Zahtev za izdavanje uverenje o velicini poseda i katastarskom prihodu
Geometar Pećinci Obrazac 7 - za izdavanje uverenja o istorijatu promena na nepokretnosti
Geometar Pećinci Obrazac 8-Zahtev za upis promene u katastru vodova
Geometar Pećinci Obrazac 9-Zahtev za potvrdu o snimanju
Geometar Pećinci Obrazac 10-Zahtev za izdavanje kopije vodova

Web-sajt izradio: Mihailo Aleksić
Tel.: 065/341-40-86
Copyright © 2018. All Rights Reserved.